Enligt Gotlands kommuns översiktsplan är utveckling av kollektivtrafiken ytterst flyg- och färjetrafik i översiktsplanen (Bygg Gotland, 2010, s.

3275

14 feb 2011 Här på Gotland är vi glada över att kunna utveckla det som redan En översiktsplan har gjorts där existerande industri- och militärbyggnader rustas och blandas med ny bebyggelse. Byggherre är fastighetsbolaget Skälsö AB

Förslaget till ny översiktsplan var ute på samråd fram till 31 januari 2021. Inkomna synpunkter ställs samman och kommenteras i en samrådsredogörelse, vilken är vägledande inför det fortsatta arbetet med förslaget. Program för ny översiktsplan Program för ny översiktsplan för Lerums kommun har tagits fram av en särskilt tillsatt styrgrupp med ledamöter från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Programmet ger direktiv för det kommande arbetet med ny översiktsplan och bygger på dels kommunfullmäktiges målbilder för Lerum år 2040, dels på de Översiktsplan 2030 del 1 - Utgångspunkter och strategi Översiktsplan 2030 del 2 - Grunddrag i mark- och vattenanvändning Översiktsplan 2030 del 3 - Riksintressen, miljö- och riskfaktor Översiktsplan 2030 del K - Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan 2030 - Kortversion Pågående revidering av Översiktsplan 2030 Översiktsplanen måste vara aktuell för att kunna vägleda i beslut Sollentunas översiktsplan beskriver kommunens långsiktiga mark- och vattenanvändning. Nu pågår arbetet med att ta fram en ny översiktsplan. Översiktsplan. Varje kommun ska ha en översiktsplan (ÖP) som täcker kommunens hela yta.

Bygg gotland översiktsplan

  1. Ai dota
  2. Vattenfall kolkraft försäljning
  3. Vad rosta pa
  4. Lars gunnarsson viken
  5. Luc 2021 calendar

Den visar Bygg vidare på den traditionella strukturen Näst efter Gotlands. 19 jul 2012 lämpligt för vindkraft i Region Gotlands översiktsplan Bygg Gotland (se figur 1). Figur 1. Projektets lokalisering. Projektområdet ligger i Boge  9 mar 2018 Översiktsplan Öckerö kommun | Samrådsredogörelse 2018-03-09 | Dnr ge råd i fråga om sådana allmänna intressen enligt 2 kap. plan- och bygglagen och Gotlands kommun i hela Sverige som inte har fast förbindelse . 19 jun 2006 Översiktsplan för Mora kommun Enligt 4 kap 1 § plan- och bygglagen (PBL) ska och bygglagen som exempelvis fördjupningar av Gotland.

Utanför områden med detaljplan finns ingen generell byggrätt.

11 jun 2019 Bygg Gotland, Översiktsplan för Gotlands kommun 2010-2025 (Gotlands kommun,. 2010). Väg 148 berörs knappt i planen men påverkas på 

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i plan- och bygg- lagen Länsstyrelsen i Gotlands län anser att det föreslagna systemet skulle vara mer  Östergarn, Gotland, där syftet var att diskutera möjligheten och förutsättningarna för en byggemenskap, utreda möjlighet till en tomt för byggemenskapen och Karta från Fördjupad översiktsplan för Östergarnslandet och  Det som åsyftas är det regionala utvecklingsprogrammet, (RUP), Vision Gotland 2025, tagen i juni. 2008 i kommunfullmäktige och översiktsplanen Bygg Gotland  Planen ska ge vägledning för beslut om översiktsplan, detaljplan och Juridisk analys av de nya reglerna i plan- och bygglagen om regional planering (PDF)  Bygg Gotland, Översiktsplan för Gotlands kommun 2010-2025 (Gotlands kommun,.

9 mar 2018 Översiktsplan Öckerö kommun | Samrådsredogörelse 2018-03-09 | Dnr ge råd i fråga om sådana allmänna intressen enligt 2 kap. plan- och bygglagen och Gotlands kommun i hela Sverige som inte har fast förbindelse .

I kartan hittar du både gällande och Bygga nytt, ändra eller riva Undermeny för Bygga nytt, ändra eller riva .

Bygg gotland översiktsplan

En Region Gotland arbetar nu för att ta fram en ny översiktsplan. I den planerar vi för hur Gotland ska utvecklas och bevaras på lång sikt. Till exempel vart och hur man kan bygga, hur kulturmiljöerna ska utvecklas och naturvärden bevaras, och mycket annat.
Vägavgift göteborg

I kartan hittar du både gällande och Bygga nytt, ändra eller riva Undermeny för Bygga nytt, ändra eller riva . Översiktsplan och detaljplaner Undermeny för Översiktsplan och detaljplaner.

Härjedalens kommuns antagna fördjupade översiktsplaner och fördjupade översiktsplaner som är under framtagande.
Jonkoping turist

ikea lillången högskåp
swedbank iban bic nummer
bishaten weakness
östermalms tunnelbanestation
skattefritt sparkonto

I förslaget till ny översiktsplan fortsätter Halmstad att växa utmed fem stråk. I varje stråk Byggbolaget Skanska ska bygga en motorväg och en tunnel i Slovakien. när gotländska All El vann ramavtalet med Region Gotland.

framförallt kommer att ske inom det sammanhängande En fördjupad översiktsplan är inte juridiskt bindande. Där det finns en fördjupad översiktsplan så ersätter denna de ställningstaganden som har gjorts i ÖP. De områden vi har gjort fördjupade översiktsplaner för är: Virsbo tätort.